Άρθρα

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Εισαγωγή Η βιωσιμότητα στις επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τον πρωτογενή και μεταποιητικό τομέα των τροφίμων συνδέεται άρρηκτα με την ανταγωνιστικότητά τους. Η αξιοποίηση οικονομικών ενισχύσεων παρέχει στήριξη στις σχετικές δραστηριότητες χωρίς να βελτιώνει υποχρεωτικά την ανταγωνιστικότητά τους με συνέπεια την έκθεσή τους σε οικονομικό μαρασμό ή πτώχευση όταν αυτές οι ενισχύσεις δεν επαρκούν ή