ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Εισαγωγή

Η βιωσιμότητα στις επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τον πρωτογενή και μεταποιητικό τομέα των τροφίμων συνδέεται άρρηκτα με την ανταγωνιστικότητά τους. Η αξιοποίηση οικονομικών ενισχύσεων παρέχει στήριξη στις σχετικές δραστηριότητες χωρίς να βελτιώνει υποχρεωτικά την ανταγωνιστικότητά τους με συνέπεια την έκθεσή τους σε οικονομικό μαρασμό ή πτώχευση όταν αυτές οι ενισχύσεις δεν επαρκούν ή δεν υπάρχουν.

Η ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα στην χώρα μας δεν παρουσίασε ικανές συγκλίσεις ούτε σε εθνικό επίπεδο ούτε σε ευρωπαϊκό. Επιπρόσθετα, δεν κατέστη δυνατόν οι κοινοτικές ενισχύσεις (επιδοτήσεις στον πρωτογενή
τομέα και πακέτα οικονομικής ενίσχυσης στην μεταποίηση) να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών μας προϊόντων συνολικά.

Η διεύρυνση της ΕΕ (νέα κράτη μέλη), η αλλαγή προτεραιοτήτων στην Κοινή Αγροτική Πολιτική ανέδειξε σημαντικές αδυναμίες και χρόνιες παθογένειες στην διάρθρωση του παραγωγικού ιστού στον αγροδιατροφικό τομέα, με επιπτώσεις τόσο στην οικονομική ευρωστία των παραγωγών όσο και εν γένει στην εθνική οικονομία.

Σημαντικό έλλειμμα έχει καταγραφεί στην αξιοποίηση τεχνικών και επιστημονικών γνώσεων με σκοπό την παραγωγή προϊόντων με διάρκεια παρουσίας στην αγορά, με ικανή απορρόφηση του όγκου παραγωγής και με
βελτιωμένους όρους οικονομικής προσόδου.

Συνέπεια των παραπάνω είναι η καταγεγραμμένη συρρίκνωση του αγροδιατροφικού τομέα τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο.

Η αγωνία για το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα πρέπει να μεταφέρεται στον δημόσιο λόγο με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση των αιτιών συρρίκνωσης και παρακμής και την αναζήτησης ασφαλούς προσανατολισμού των σχετικών δραστηριοτήτων με ορθή αξιοποίηση τεχνικών και επιστημονικών γνώσεων. Η προβολή του τοπικού προτύπου επιχειρηματικότητας στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον μπορεί να είναι μόνο επωφελής για την κατανόηση των απαιτήσεων και προτεραιοτήτων που θέτουν οι καταναλωτές για υγιεινά, ασφαλή, θρεπτικά, οικονομικά και εν γένει ποιοτικά προϊόντα τροφίμων, παράλληλα με την αυστηροποίηση του κανονιστικού πλαισίου και την ανάλογη ευαισθησία των πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορική διαχείριση των παραγωγικών πόρων.

Σκοπός

Η ανασκόπηση των παραπάνω οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η επικοινωνία και η διάχυση της σχετικής γνώσης πρέπει να γίνει άμεσα με σκοπό την εξασφάλισης συνέχισης ή/και ανάπτυξης των οικονομικών δραστηριοτήτων
στον τόπο μας.

Στην ιδέα αυτή βασίζεται η προοπτική δημιουργίας φορέα υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στον πρωτογενή και μεταποιητικό αγροδιατροφικό τομέα.

Σκοπός αυτού του φορέα θα είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και ανάπτυξης της οικονομικής δραστηριότητας στον πρωτογενή και τον μεταποιητικό τομέα τροφίμων.

Τόσο ο τομέας μεταποίησης, όσο και ο πρωτογενής τομέας, παραγωγής τροφίμων είναι υποχρεωτικό να ικανοποιεί αυστηρά κριτήρια ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων με σκοπό να βρίσκει θέση στις εγχώριες και διεθνείς αγορές.

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Λειτουργία με βάσει ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια
 • Υπεργολαβικές δραστηριότητες
 • Η π αροχή υ πηρεσιών σ υμβουλευτικής & υ ποστήριξης είναι ασυμβίβαστη με την παροχή πιστοποίησης προϊόντων ή υπηρεσιών με βάσει συγκεκριμένα πρότυπα. Οι τελευταίες υπηρεσίες παρέχονται από διαπιστευμένους φορείς.

Τομείς:

 • Πρωτογενής τομέας
 • Τομέας μεταποίησης

Τα παραγόμενα αγροτικά προϊόντα οφείλουν να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας αλλά και των ειδικών προτύπων που μπορεί να ακολουθούν πχ. βιολογική ή ολοκληρωμένη γεωργία.

Η συμμόρφωση των προϊόντων με τις παραπάνω απαιτήσεις επιβεβαιώνεται συνήθως με εργαστηριακές αναλύσεις από διαπιστευμένα εργαστήρια.

Οι υπηρεσίες αυτές είτε πληρώνονται συνήθως με υψηλό τίμημα είτε αποφεύγεται η διενέργειά τους, ηθελημένα ή από άγνοια, αφήνοντας εκτός
αγορών τα παραπάνω προϊόντα.

Χωρίς καθοδήγηση δεν είναι εφικτός και ο σχεδιασμός ανταγωνιστικών προϊόντων.

Συμβουλευτική

Πλειάδα επιχειρήσεων, μεταποίησης, εμπορίας κα., έχουν ανάγκη από πληροφόρηση, εκπαίδευση και συμβουλευτική με σκοπό να κινηθούν με μεγαλύτερη ευελιξία και ασφάλεια στις αγορές.

Η συμβουλευτική αποσκοπεί στην:

 • εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας,
 • εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών
 • εκμετάλλευσης προγραμμάτων επιδοτήσεων,
 • σύνταξης συστημάτων ποιότητας (ISO, BRC, IFS, περιβαλλοντική διαχείριση κα.)
 • σχεδιασμός νέων προϊόντων
 • σχεδιασμός ετικετών – απαιτήσεις επισήμανσης

Δεν είναι υποχρεωτικό ο «Φορέας» να απασχολεί όλες τις εμπλεκόμενες ειδικότητες. Τμήμα των υπηρεσιών του μπορεί να υλοποιείται υπεργολαβικά.

Εργαστηριακή υποστήριξη

όπως παραπάνω

Προώθηση πωλήσεων

Η διενέργεια ερευνών αγοράς και η προώθηση πωλήσεων μπορούν να παρέχονται ως υπηρεσίες προς τις υποστηριζόμενες επιχειρήσεις.

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ & ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

Οπωροκηπευτικά

 • Έλεγχος καταλοίπων φυτοφαρμάκων
 • Φυλλοδιαγνωστική
 • Εδαφολογικές αναλύσεις

Οίνος

 • Έλεγχος καταλοίπων φυτοφαρμάκων
 • Σάκχαρα κλπ. χημικές παράμετροι

Προϊόντα κρέατος

 • Έλεγχος καταλοίπων αντιβιοτικών
 • Μικροβιολογικές αναλύσεις- υγιεινή
 • Διατροφική ανάλυση (λίπος, πρωτεΐνες, υγρασία κ.λπ.).

Γαλακτοκομικά

 • Έλεγχος καταλοίπων αντιβιοτικών
 • Μικροβιολογικές αναλύσεις- υγιεινή
 • Παρουσία μυκοτοξινών
 • Νοθείες αγελαδινού κλπ.
 • Διατροφική ανάλυση (λίπος, πρωτεΐνες, υγρασία κλπ.).

Μέλι

 • Έλεγχος καταλοίπων αντιβιοτικών
 • Γυρεολογική ταυτοποίηση μέλιτος (ταυτοποίηση γύρης με μικροσκόπηση)
 • HMF/Υδρόξυμεθυλοφουρφουράλη – μέτρηση με υγρή χρωματογραφία

Υποστήριξη συστημάτων υγιεινής:

 • ξενοδοχείων
 • μονάδων εστίασης

Όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν (μετά τον πρωτογενή τομέα), αποθηκεύουν, διακινούν, μεταποιούν και διαθέτουν τρόφιμα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 852/2004 – Υγιεινή Τροφίμων, οφείλουν να τηρούν μό-
νιμες διαδικασίες αυτοελέγχου σχετικές με την υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων βασισμένη στην αρχή Ανάλυση Κινδύνου-Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point).

Η απαίτηση αυτή έχει επεκταθεί και από πολλούς ταξιδιωτικούς πράκτορες στις ξενοδοχειακές μονάδες και στις μονάδες μαζικής εστίασης.
Τα συστήματα αυτοελέγχου υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων συνοψίζονται στα παρακάτω:

 • Υγιεινή Προσωπικού
 • Υγιεινή ύδρευσης
 • Περιοδικοί μικροβιολογικοί και χημικοί έλεγχοι πρώτων υλών και τελικών προϊόντων
 • Έλεγχος υγιεινής επιφανειών εργασίας
 • Απεντομώσεις-Μυοκτονίες
 • Εκπαίδευση προσωπικού στην υγιεινή τροφίμων
 • Πρόγραμμα καθαρισμού, απολύμανσης κλπ.

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 • Σχεδιασμός νέων προϊόντων
 • Προσδιορισμός χρόνου διατηρησιμότητας (shelf life)

Συμβουλευτική

Ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας

Η σύνταξη συστημάτων ποιότητας (ISO, BRC, IFS κλπ.) για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, η εκπαίδευση του προσωπικού, η υποστήριξη έναντι του φορέα πιστοποίησης, η ενημέρωση των επιχειρήσεων για τα ισχύοντα (και καταλληλότερα ανά τομέα δραστηριότητας) πρότυπα μπορούν παρέχονται από τον «Φορέα».

Νομική υποστήριξη

Η ενημέρωση για την επικαιροποιμένη εθνική και κοινοτική νομοθεσία, η παροχή συνδρομής στην νομική υποστήριξη των επιχειρήσεων μπορούν παρέχονται από τον «Φορέα».

Οικονομοτεχνικές μελέτες

Ο «Φορέας» μπορεί να παρέχει υπηρεσίες σύνταξης οικονομοτεχνικώ3ν μελετών με σκοπό την υπαγωγή επιχειρηματικών σχεδίων σε επενδυτικά προγράμματα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διάχυση επικαιροποιημένης τεχνικής γνώσης και ενημέρωση για οικονομικά τεκταινόμενα στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον.

Άλλες υπηρεσίες

ποιοτικός έλεγχος:

 • πόσιμων υδάτων (δήμοι, εργαστήρια)
 • νερών κολύμβησης (ξενοδοχεία)
 • λυμάτων (βιολογικοί καθαρισμοί)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ / ΤΜΗΜΑΤΑ

 • εδαφολογικό
 • ποιοτικός έλεγχος οπωροκηπευτικών, οίνου, γαλακτοκομικών, μέλιτος
 • μικροβιολογικός έλεγχος τροφίμων, υδάτων – λυμάτων
 • χημικός έλεγχος τροφίμων – υδάτων – λυμάτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

 • Χημικές απαγωγοί εστίες (chemical hoods)
 • Συσκευή παραγωγής απεσταγμένου ύδατος
 • Συσκευή παραγωγής υπερκάθαρου ύδατος
 • Αγωγιμόμετρο – Πεχάμετρο
 • Εργαστηριακοί Ζυγοί
 • Ζυγός (0,0001 γρ) (1 τεμ.)
 • Ψυγεία – καταψύκτες (3-4)
 • Γυάλινο κλπ. υλικό

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:

 • Θάλαμος κάθετης νηματικής ροής
 • Ψυγειοκαταψύκτες (4)
 • Κλίβανος υγρής αποστείρωσης (1-2)
 • Επωαστικοί κλίβανοι (6-7)
 • Υδατόλουτρα (2-3)
 • Συσκευή Stomacher (1-2)
 • Ζυγός (0,1 γρ) (1 τεμ.)
 • Ζυγός (0,01 γρ) (1 τεμ.)
 • Ζυγός (0,001 γρ) (1 τεμ.)
 • Συσκευή διήθησης δειγμάτων ύδατος (αντλία, συστοιχία χοανών)
 • Μετρητής αποικιών
 • Αναδευτήρες (Vortex) (2-3)
 • Θερμαινόμενοι μαγν. Αναδευτήρες (1-2)
 • Αυτόματα σιφώνια (πιπέτες) (3-4)
 • Διανεμητές (Dispenser) (1-2)
 • Λυχνία UV
 • Μικροσκόπιο

ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ/ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

 • άζωτο, φώσφορος, κάλιο, θείο
 • ασβέστιο, μαγνήσιο
 • σίδηρος, ψευδάργυρος, μαγγάνιο
 • βόριο, χαλκός, μολυβδαίνιο
 • οξύτητα, αλκαλικότητα, κλπ.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

 • Ατομική Απορρόφηση
 • Φλογοφωτόμετρο
 • Αγωγιμόμετρο- Πεχάμετρο
 • Ομογενοποιητής
 • Κλίβανος Ξήρανσης

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

 • κατάλοιπα φυτοφαρμάκων, κλπ.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

 • Αέριος και υγρός χρωματογράφος
 • Rotary Evaporator
 • Φυγόκεντρος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

 • Αέριος και υγρός χρωματογράφος
 • Μικροσκόπιο

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΙΤΟΣ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

 • κατάλοιπα αντιβιοτικών
 • HMF
 • γυρεολογική εξέταση, κλπ.

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΝΟΥ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

 • γλυκόζη/φρουκτόζη, ολικά σάκχαρα,
 • αλκοολικοί βαθμοί
 • οξικό, μηλικό , γαλακτικό οξύ, τρυγικό οξύ,
 • ολικά θειώδη, ελεύθερα θειώδη,

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

 • Βασικός εξοπλισμός χημικού εργαστηρίου
 • Αυτόματος αναλυτής πχ. Bacchus (Αιθανόλη, Πυκνότητα, Ανάγοντα σάκχαρα, Ολική οξύτητα, Πτητική οξύτητα, pH, Βaume, Μηλικό οξύ, Αφομοιώσιμο άζωτο, Γαλακτικό οξύ, Τρυγικό οξύ, Γλυκονικό οξύ, Α-αμινοάζωτο, Αμμωνιακό άζωτο, Κάλιο, Ηλεκτρικό οξύ, Οξικό οξύ, Εκχύλισμα, Διοξείδιο του άνθρακα, Γλυκερόλη, Γλυκόζη, Φρουκτόζη, Γλυκόζη+Φρουκτόζη, Σακχαρόζη, Κιτρικό οξύ, Οξικός Αιθυλεστέρας, Πολυφαινόλες, Ανθοκυάνες, Ταννίνες, Σορβικό οξύ, Ένταση, Χροιά, Δείκτες ποιότητας, Ολικό θειώδες, Ελεύθερο θειώδες, Σίδηρος, Χαλκός, )
 • κατάλοιπα φυτοφαρμάκων, κλπ. όπως παραπάνω

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΑΤΩΝ
& ΛΥΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

 • Μικροβιολογικές και χημικές παράμετροι σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) 1998/93
 • BOD5 και COD5
 • Τοξικότητα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

 • Βασικός εξοπλισμός χημικού εργαστηρίου
 • Βασικός εξοπλισμός μικροβιολογικού εργαστηρίου
 • Συσκευή διήθησης νερού δια μεμβρανών (0,45 μm)
 • Συσκευή μέτρησης BOD5
 • Φασματοφωτόμετρο COD5
 • Φασματοφωτόμετρο ορατού-υπεριώδους
 • Ατομική απορρόφηση

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

 • μικροβιολογικές (παθογόνοι και αλλοιογόνοι μικροοργανισμοί)
 • χημικές παράμετροι (μυκοτοξίνες, βαρέα μέταλλα, κλπ.)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

 • Βασικός εξοπλισμός μικροβιολογικού εργαστηρίου
 • Συσκευή ομογενοποίησης τ. Stomacher
 • χημικές παράμετροι (μυκοτοξίνες, βαρέα μέταλλα, κλπ.)
 • ELISA
 • Ατομική απορρόφηση
 • Υγρή χρωματογραφία

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 • ≈ 500.000 – 700.000 €
 • Εξαρτάται από την ποιότητα του εξοπλισμού και το τελικό εύρος των δοκιμών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Βασική σύνθεση εργαστηρίου

≈ 4 άτομα:

 • Διευθυντής
 • Χημικός
 • Μικροβιολόγος
 • Παρασκευαστής- Γραμματεία

Διευρυμένη σύνθεση εργαστηρίου

≈ 8 άτομα

 • Διευθυντής
 • Χημικός- υπεύθυνος χρωματογραφίας -οινολογικού
 • Χημικός- υπεύθυνος εδαφολογικού- φυσικοχημικού τμήματος
 • Βοηθός Χημικού
 • Μικροβιολόγος
 • Βοηθός Μικροβιολόγου
 • Γραμματεία

Βασική σύνθεση Τμήματος
Συμβουλευτικής

≈ 4 άτομα

 • Διευθυντής (εκ των μελών της ομάδας)
 • Γραμματεία
 • Κτηνίατρος –Υγιειονολόγος Τροφίμων
 • Γεωπόνος- Αγροοικονομολόγος
 • Νομικός (εξωτερικός συνεργάτης)
 • Οικονομολόγος (εξωτερικός συνεργάτης)

Διευρυμένη σύνθεση
Τμήματος Συμβουλευτικής

≈ 6 άτομα

 • Διευθυντής (εκ των μελών της ομάδας)
 • Γραμματεία
 • Κτηνίατρος –Υγιειονολόγος Τροφίμων
 • Γεωπόνος- Αγροοικονομολόγος
 • Χημικός Τροφίμων
 • Οικονομολόγος
 • Νομικός (εξωτερικός συνεργάτης)
 • Περιβαλλοντολόγος (εξωτερικός συνεργάτης)
επικοινωνία

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of