Άρθρα

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Εισαγωγή Η βιωσιμότητα στις επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τον πρωτογενή και μεταποιητικό τομέα των τροφίμων συνδέεται άρρηκτα με την ανταγωνιστικότητά τους. Η αξιοποίηση οικονομικών ενισχύσεων παρέχει στήριξη στις σχετικές δραστηριότητες χωρίς να βελτιώνει υποχρεωτικά την ανταγωνιστικότητά τους με συνέπεια την έκθεσή τους σε οικονομικό μαρασμό ή πτώχευση όταν αυτές οι ενισχύσεις δεν επαρκούν ή

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ – ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ TOY ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 (ΣΥΜΦΩΝΟ ΔΗΜΑΡΧΩΝ)

Γενικά Το σημερινό ενεργειακό μοντέλο οδηγεί τις περισσότερες φορές σε ανεξέλεγκτη κατανάλωση της ενέργειας, στην ταχεία εξάντληση των ενεργειακών πόρων και στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Με τα δεδομένα αυτά αναγνωρίζεται πλέον η ανάγκη ενός νέου τρόπου διαχείρισής της. Οι προσπάθειες πρέπει όχι μόνο να ενταθούν, αλλά και να συγκλίνουν προς τον περιορισμό της αλόγιστης ενεργειακής